PSO për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar krimet mjedisore në Kosovë

PSO për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar krimet mjedisore në Kosovë

Procedura standarde e operimit për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar krimet mjedisore në Kosovë

tetor 2017 | Printim | Libër

Kjo Procedurë Standarde e Operimit (PSO) e përgjithshme, është përmbledhja e udhëzimeve të shkruara dhe udhëzimeve ligjore për aktivitetet operative të cilat janë ndërmarrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për mbrojtjen mjedisit dhe parandalim. Kjo procedure siguron parandalimin, zbulimin dhe hetimin e krimeve mjedisore në Kosovë, duke marrë parasysh Direktivën 2004/35/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 21 Prill 2004 mbi përgjegjësinë mjedisore në lidhje me parandalimin dhe riparimin e dëmit mjedisor. Kjo direktivë përcakton një kornizë për përgjegjësinë mjedisore bazuar në parimin që ndotësi paguan, me qëllim të parandalimit dhe riparimit të dëmtimit mjedisor. Qëllimi i PSO-s është që të rrisë kapacitetet administrative të autoriteteve publike në Kosovë në fushën e sektorit të mjedisit dhe të sundimit të ligjit për një koordinim efektiv dhe komunikim ndër-institucional mbi procedurat që përfshijnë parandalimin dhe hetimin e krimeve të mjedisit.

PSO-ja përshkruan procedurat dhe detyrat të cilat janë ndërmarrë nga organizatat shtetërore dhe palët publike të ndryshme të interesit në parandalimin dhe zbulimin e krimeve mjedisore  dhe roli i saj është të përmirësoj performancën e autoriteteve kompetente kombëtare në parandalimin, zbulimin dhe hetimin e krimeve mjedisore. Për më tepër, ky dokument përmban procedura specifike sektoriale të cilat shoqërojnë dhe të plotësojnë PSO-n e përgjithshme për Krimet e Mjedisit, për Veprat e Kundërvajtjeve Mjedisore dhe mbi Përgjegjësinë e Mjedisit nga evidentimi i aspekteve të veçanta ligjore që janë tipike për procedurat përkatëse sektoriale.