Implementimi i Legjislacionit të VNM -VSM

Implementimi i Legjislacionit të VNM -VSM

Implementimi i Legjislacionit të VNM -VSM

tetor 2017 | Printim |

Vlerësimi i ndikimit në mjedis si praktikë ligjore ndërkombëtare ka filluar të zhvillohet në fund të viteve
të 60-ta, ndërsa që për Kosovën paraqet një zhvillim të ri në aspektet e menaxhimit të mjedisit në vend.
Kjo është edhe arsyeja që aktualisht një spektër shumë i ngushtë i njerëzve është familjarizuar me konceptin
dhe procedurat e VNM-së.
Qëllimi i këtij publikimi është që të kontribuojë ofrimit të një pasqyre mbi shkallën e implementimit
në praktikë të ligjit të VNM-së dhe VSM-së në Kosovë si dhe përfshirjes së publikut në vendimmarrje
për këtë proces. Publikimi i dedikohet audiencës së gjërë duke u nisur që nga zyrtarët qeveritar mjedisor
në nivel qendror dhe atë lokal, shoqërisë civile, komunitetit të biznesit, e deri te ekspertët e pavarur dhe
studentët e shkencave të mjedisit.
Metodologjia e ndjekur në hartimin e këtij publikimi ishte intervistimi i zyrtarëve kompetent të institucioneve
relavante, si dhe përpilimi dhe plotësimi i pyetësorit për marrjen e informatave. Puna në përcjelljen
e zbatimit të ligjit të VSM është kryer nga REC ndërsa monitorimin e zbatimit të VNM ka
marrë përsipër Komisioni Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim
Hapësinor, si dhe MMPH.
Të dhënat janë siguruar nga organet dhe institucionet kompetente përmes pyetësorëve të përgatitur
enkas për këtë analizë.
Ky vlerësim është kryer në partneritet shumë konstruktiv dhe të vazhdueshëm me Komisionin Parlamentar
për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor.
Falenderojmë edhe institucionet: MMPH, respektivisht njësinë e VNM në kuadër të Departamentit të
Mjedisit, MBPZHR dhe Agjencinë Pyjore të Kosovës, Ministrinë e Infrastrukturës me Departamentin
e Infrastrukturës Rrugore.
Përpilimin e aspekteve të përgjithshme të VNM dhe VSM si dhe të Raportit të monitorimit e ka bërë
Prof. dr. Zeqir Veselaj, ekspert i mjedisit dhe ish-drejtor i REC Zyra në Kosovë në kohën kur ka filluar
implementimi i projektit.
Projektin financiarisht e ka mbështetur Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Numrat / Versione në gjuhë të tjera