Plani Lokal për Veprim në Mjedis për Qendrueshmëri në Kosovë, PLVM