Plani Lokal për Veprim në Mjedis për Komunën e Vushtrrisë 2014-2019

Plani Lokal për  Veprim në Mjedis për  Komunën e Vushtrrisë  2014-2019

Plani Lokal për Veprim në Mjedis për Komunën e Vushtrrisë 2014-2019

tetor 2017 | Printim |

Planet Lokale të Veprimit në Mjedis (PLVM) janë dokumente të politikës mjedisore vendore, të
cilat paraqesin prioritete mjedisore dhe listën e veprimeve për zgjidhjen e tyre. Përgatitja e këtyre
planeve zhvillon më tej aftësitë e pushtetit vendor dhe subjekteve të tjera të interesuara për mjedisin
dhe komunitetin.
Gjithashtu, PLVM nxit bashkëpunimin midis shoqërisë civile, publikut, pushtetit vendor dhe atij
qendror, biznesit dhe subjekteve të tjera mjedisore, duke përkrahur shkëmbimin e lirë të informa-
cionit dhe pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes.