Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis - politikat në nivel global, evropian dhe lokal