Potencialet ekonomike ne veri të Kosovës

Potencialet ekonomike ne veri të Kosovës
tetor 2017 | Printim | Libër

Pjesëmarrja e të gjitha komuniteteve etnike në ekonominë e
tregut në Kosovë është thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies për të gjithë
qytetarët. Si rritja ekonomike, ashtu edhe zhvillimi i sektorit
privat nxiten nga përdorimi i potencialeve ekzistuese që një
vend ka për të ofruar. Që nga viti 1999, institucionet qeveritare
së bashku me komunitetin ndërkombëtar kanë shënuar një
progres domethënës në garantimin e përfaqësimit të të gjitha
komuniteteve etnike në Kosovë. Megjithatë, është bërë shumë
pak për përfshirjen e bizneseve të ndryshme në pronësi të komuniteteve
etnike. Në këtë linjë, e njëjta prirje është parë në
aspektin e hulumtimit. Shumica e studimeve deri më tani janë
fokusuar kryesisht në klimën dhe potencialet e bizneseve të
shqiptarëve të Kosovës. Kjo ka mundësuar që të përcaktohet një
pasqyrë e qartë e nevojave dhe potencialit të biznesit shqiptar
të Kosovës. Një shembull për këtë është studimi nga Instituti
Riinvest për Klimën e Biznesit në Kosovë (2014) ku përfshihej
një anketë me 1000 biznese dhe ku janë analizuar potencialet
dhe barrierat e bizneseve. Në ndërkohë, është bërë shumë pak
hulumtim lidhur me analizën dhe përshkrimin e përgjithshëm
të mjedisit të biznesit, barrierave, nevojave dhe kanaleve për
zhvillim në katër komunat veriore të Kosovës (bashkërisht të
referuara si Veriu në këtë studim), që janë kryesisht në pronësi
të anëtarëve të komunitetit serbë të Kosovës1.
Si rezultat i një pasqyre jo të qartë të mjedisit të biznesit në
Veri, Instituti Riinvest, së bashku me Qendrën Mjedisore Rajonale
në Kosovë (QMR), vendosën të kryejnë një vlerësim të
plotë të bizneseve që operojnë në këtë pjesë të Kosovës. Me
mbështetjen e Zyrës së Komisionit Europian në Kosovë, u administrua
një anketë me 129 biznese në Veri. Raporti synon:
(i)sigurimin e një përshkrimi të detajuar të profilit të bizneseve
në Veri; (ii) performancën, prirjet e shitjeve dhe parashikimet;
(iii)mundësitë dhe sfidat me të cilat përballen bizneset; dhe
(iv) bashkëpunimin ndër-biznese. Duke mbuluar këto pika, do
të paraqiten veprimtaritë aktuale dhe potencialet e bizneseve
të Veriut të Kosovës. Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra
nga ky studim do të ndihmojnë hartuesit e politikave, donatorët,
organizatat e shoqërisë civile dhe vetë komunitetin e biznesit
për të kuptuar potencialët zhvillimorë dhe nevojat e sektorit
privat në Veriun e Kosovës.

Sipas rezultateve të anketës dhe hulumtimit, gjetjet kryesore
janë si më poshtë:
Struktura ekonomike e Veriut përbëhet pothuajse tërësisht
nga biznese të vogla që janë kryesisht në pronësi familjare
dhe që gjenerojnë më pak se 10.000 euro në vit. Por,
ka gjithashtu një numër të vog&

Numrat / Versione në gjuhë të tjera