Planet lokale për veprim në mjedis per qëndrueshmëri në Kosovë (PLVM-të)

Local Environmental Action Planning for Sustainability in Kosovo* (LEAPS-K)

Origjina e fondeve

Sweden

Emri i klientit/dhuruesit

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Vlera e projektit në total

EUR 1,533,925

Date

Prill 2011 – Tetor 2014

Vendet përfituese

Kosovo*

Numri i stafit

20

Planet lokale të veprimit mjedisor (PLVM) janë dokumente strategjike që bashkojnë interesat, vlerat dhe perspektivat e komunitetit, përcaktojnë prioritetet dhe identifikojnë veprimet mjedisore.

Projekti synon në:   

 • përmirësimin e praktikave të menaxhimit mjedisor në nivel kombëtar dhe nxitjen e proceseve lokale të planifikimit mjedisor në strukturat nacionale në Kosovë *;
 • përfshierjen e komunave përfituese në proceset zhvillimore kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • kontribuimin në dialog mbi çështjet mjedisore në mesin e komunave kosovare dhe me partnerët e mundshëm ndërkombëtarë;
 • përfshierjen e burimeve te disponueshme lokale dhe kombëtare të financimit; dhe
 • kontribuimin në planifikimin e investimeve dhe sigurojnë qëndrueshmërinë financiare të komuniteteve lokale.

Projekti përfshiu 10 komunitete lokale në 10 projekte pilot në Kosovë *. Një total prej 500,000 eurosh u sigurua për investime direkte dhe komunat morën udhëzime për zbatimin e projekteve prioritare të investimeve mjedisore në komunitetet e tyre. Rreth 150 ekspertë nga autoritetet vendore dhe kombëtare, shërbimet publike dhe institucionet e tjera morën trajnime të synuara për zhvillimin e PLCM-ve në komunitetet e tyre dhe për financimin e projekteve të investimeve mjedisore.

Si rezultat i aktiviteteve të projektit:

 • 10 PLCM u miratuan nga kuvendet komunale me pjesëmarrjen e komunitetit dhe palëve të interesit kombëtare;
 • PLCM-të e miratuara iu prezantuan organizatave vendore dhe ndërkombëtare dhe komunitetit të donatorëve aktivë në Kosovë ;
 • përvojat dhe mësimet e nxjerra gjatë zhvillimit dhe zbatimit të PLVM u ndanë përmes takimeve, forumeve dhe vizitave studimore; dhe
 • investimet kapitale janë bërë në projekte të përzgjedhura mjedisore.
 • Ndërtim kapaciteti
 • Planifikimi i investimeve
 • Iniciativat lokale
 • komunikim
 • Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive