Ceremonia e fillimit të programit SpECIES

Ceremonia e fillimit të programit SpECIES

Tetor 07, 2017 | Nga NAR

Ceremonia e fillimit te programit SpECIES, kishte për synim mbledhjen e të gjitha palëve të interesuara - agjencitë ndërkombëtare të donatorëve, institucionet e nivelit kombëtar dhe lokal dhe përfaqësuesit e OSHCM-ve, për të promovuar objektivin e përgjithshëm te programit si dhe për te identifikuar sinergjite me programet e tjera te ngjashme te zbatuara ne Kosove. Për më tepër, ky aktivitet shërbeu si një mundësi shtesë për të marrë opinionet e pjesëmarrësve, të cilët do të përfshihen gjatë përgatitjes së aktiviteteve të ndryshme brenda komponentëve te programit.

Të gjithë pjesëmarrësit, dhe në veçanti folësit e ngjarjes, kanë njohur rëndësinë e mbështetjes së organizatave të shoqërisë civile për të shprehur nevojat e komunitetit dhe për të luajtur rolin e saj në lobimin dhe avokimin për cilësi më të mirë të jetës dhe mjedisit miqësor.