Poziv za OCD

November 21, 2017 | By NAR

Poziv za podnošenje zahteva za organizacije civilnog društva (OCD-ove) (u sektoru zaštite životne sredine) za vršenje Procene Održivosti Organizacije (POO)


RELATED DOCUMENTS

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), ovim objavljuje Poziv za podnošenje zahteva za organizacije civilnog društva (OCD-ove) za vršenje Procene Održivosti Organizacije (POO) i podršku za izradu Razvojnih Planova Organizacije (RPO).  

Kroz šemu podrške za održivost organizacije, REC će nastojati da ojača i unapredi kapacitete (administrativne, institucionalne i tehničke veštine) većeg broja OCD-ova na Kosovu, kako bi bili dugoročno finansijski održivi subjekti i  sposobni da iznesu probleme i potrebe zajednica. Podrška obuhvata:

 • Proces samoprocene (uz dobijanje pomoći);
 • Pomoć u izradi Razvojnog plana organizacije; i
 • Omogućiti OCD-ovima prijavu za institucionalne grantove za sprovođenje dela/delova aktivnosti iz Razvojnog plana organizacije (za odabrane OCD-ove koje su odlučile da sprovedu Procenu održivosti organizacije)  

Napomena: Procena Održivosti Organizacije (OVA) je proces koji je sastavljen i razvijen od strane REC-a u obliku priručnika, koji se sastoji od nekoliko koraka (faza): prethodna procena, samoprocena i priprema Razvojnog plana organizacije.

Priručnik se može pronaći na sledećem linku: http://kosovo.rec.org/publication.php?id=27

 

Ciljne grupe: Slabije i novoosnovane OCD-a  na Kosovu.

Organizacije koje se bave životnom sredinom i održivim razvojem, kao i one koje su spremne da u svoje azvojne planove uključe pitanja koja se tiču životne sredine su primarni cilj ovog postupka.

 

REC će olakšati i pružiti pomoć tokom čitavog procesa dodeljivanjem trenera za svaku odabranu organizaciju kako bi se podržala procena održivosti.

 

Organizacije koje uspešno izrade dugoročni RPO  imaju pravo da podnesu zahtev za institucionalne grantove za sprovođenje dela/delova RPO do 5.000 evra. Institucionalni grantovi za sprovođenje RPO će biti predmet procene i evaluacije od strane nezavisnog Nacionalnog Odbora za Evaluaciju (NOE) koji se sastoji od pet članova. Članovi NOE   nisu deoosoblja REC-a, već ugledna lica koja rade za nacionalne i akademske institucije i/ili međunarodne organizacije/agencije.

 

Rokovi za preduzimanje POO-ve

Šema podrške POO  na Kosovu će trajati od Januara do Decembra 2018. godine, prema sledećem vremenskom okviru:

 • Poziv za OCD-ove za podnošenje prijava: objavljeno 22. Novembra 2017;
 • Prijem obrazaca koji sadrže objašnjenje eventualnih pitanja OCD-ova: 29. Novembar 2017. (REC će formulisati i podeliti odgovore sa svim OCD-ovima najkasnije do 30. Novembra 2017. godine)
 • Rok za podnošenje prijava zainteresovanih OCD-ova: 15. Decembar 2017;
 • Rok za evaluaciju prijava: 17. Januar 2018 godine;
 • Obuka OCD-ova o POO  (1-dnevna obuka za odabranih 25 OCD-ova koji će se baviti procesom POO-je): 22. Januar 2018;
 • Pomoć u procesu samoprocene (prva faza procesa POO-je): 25. Januar - 15. Februar 2018 godine;
 • Rok za finalizaciju RPO: 20. mart 2018;
 • Poziv za podnošenje prijava za institucionalne grantove (sprovođenje RPO-a): 02. April 2018;
 • Rok za podnošenje Razvojnih planova REC-u: 30. april 2018.
 • Rok za evaluaciju prijava za institucionalne grantove (sprovođenje RPO-a): od 05. Maja do 15. Maja 2018;
 • Sastanak dobitnika institucionalnih grantova (sprovođenje RPO-a): 25. Maj 2018;
 • Sprovođenje razvojnih planova, uključujući praćenje i reviziju: Jun - Decembar 2018.

 

Za detaljniji opis poziva za podnošenje prijava, molimo posetite veb stranicu REC Kancelarije na Kosovu (www.kosovo.rec.org) ili na info@kos.rec.org

: 7,902 views